سیستم اطلاعات مکانی
سیستم اطلاعات مکانی (GIS) یک سیستم اطلاعاتی بر مبنای کامپیوتر است که قابلیت جمع آوری، مدل سازی، ویرایش، بازیابی، تجزیه و تحلیل و نمایش داده های زمین مرجع را فراهم می کند.
هدف تمامی سیستمهای اطلاعاتی کامپیوتر مبنا ، استفاده از فناوری های کامپیوتری برای یاری رساندن به انسان و سازمان ها در راستای مدیریت منابع اطلاعاتی انها است. سازمان در اینجا مفهوم گسترده ای است که می تواند شامل شرکت ها، دولت ها، گروه های تحقیقاتی و هر مجموعه ای که باشد که می تواند از چنین سیستمی در جهت تحقق اهداف خود بهره مند شود. یک سیستم اطلاعاتی کامپیوتر مبنا باید قابلیت جمع اوریف مدیریت و توزیع اطلاعات حائز اهمیت برای سازمان را داشته باشد.
چنین سیستمی متشکل از یک یا چند پایگاه داده و نرم افزاری برای مدیریت آنها، سیستم های توسعه یافته برای نیاز های مشخص سازمان، مجموعه کاربران، داده، تجهیزات اخذ داده، رسانه ای برای انتشار و نمایش نتایج میباشد. سیستم اطلاعات مکانی ویژگی های مختص به خود را به چنین سیستمی اضافه می کند
دستیابی به درک بهتری از GIS با توجه به کاربرد آن امکان پذیر می شود. ما همه در دنیایی محدود به مکان و زمان زندگی می کنیم و از این رو نیاز به اطلاعاتی که دارای ابعاد زمان و مکان باشند همیشه وجود خواهد داشت. محیط، یک سیستم پویا است که به نمونه برداری، پایش، مدلسازی، و شبیه سازی آن می پردازیم. تصمیم گیری های آینده که بر زندگی همه ما موثر است، مانند تصمیم برای ساخت راه ها و شهرهای جدید، تنظیم راهبردهای فعالیت های زراعی و کشاورزی، تعیین محل استخراج معادن و... تکیه بر جمع آوری، مدیریت، تحلیل و نمایش صحیح اطلاعات زمانی و مکانی دارد. برای بهره برداری حداکثری از چنین اطلاعات پیچیده ای باید از محدودیت های آنها آگاهی یافت و از ابزاری برای نمایش موثر آنها استفاده کرد. قلب هر سیستم اطلاعات مکانی، پایگاه داده است. داده های موجود در پایگاه داده دارای زمینه و معنایی هستند که توسط دامنه کاربرد آنها مشخص می شود. سیستم های پایگاه داده تسهیلاتی را برای استقرار داده ها به شکل های گوناگون فراهم می کنند. داده ها تنها زمانی دارای ارزش هستند که بخشی از یک ساختار روابط متقابل، که مفهوم داده ها را شکل می دهد، باشند. به چنین ساختاری مدل داده اطلاق می شود. همگام با مدل داده، ابزار ویرایش نیز در سیستم GIS ایجاد می شوند. علاوه بر ایجاد امکان نمایش داده ها و ارتباطات آنها، یک GIS باید با فراهم کردن تمامی کارکردها و پردازش های مورد نیاز، امکان دستیابی به قدرت تجزیه و تحلیل بیشتر و پشتیبانی از تصمیم گیری در حیطه کاربردی خود را فراهم کند.

1x 2x